Projekty

 

1. Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)
V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Díky projektu bezplatně získáme:

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.
Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání
V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty
Informační semináře 
V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech.
Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

www.nidv.cz

2. Název projektu: MŠ Veselá školka Šumperk 80

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019549

Zahájení realizace projektu: 1.3.2021

Ukončení realizace projektu: 28.2.2023

Doba trvání projektu: 24  měsíců

Výše podpory: 633 872,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován evropskou unií.

Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o chůvu a realizace projektových dnů ve výuce.

 

3. „Cestička k úspěchu“

Vážení rodiče,
Mateřská škola Veselá školka Šumperk a město Šumperk získalo grant v rámci Partnerství Comenius Regio na realizaci projektu „Cestička k úspěchu“ který se věnuje problematice nadaných dětí.

V ČR je rané identifikaci nadaných dětí věnována dosud malá pozornost. Právě tento projekt napomáhá větší informovanosti rodičovské i pedagogické veřejnosti a vytyčuje základy nové formě výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných dětí v našem regionu.                 

Výstupem tohoto projektu je skupinová integrace pro mimořádně nadané děti
v MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1.

Nejčastější  projevy, které  mohou ukazovat na mimořádné nadání u Vašeho dítěte, dle L. K. Silvermanové  to jsou  např.:

 Pokud dítě vykazuje většinu těchto charakteristik, prosíme rodiče, aby se obrátili na:

 MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, tel. č.  774 474 040

 Pedagogicko – psychologická poradna OK, Husitská 12, Šumperk, tel. č. 583 215 279.

cesticka-k-uspechu.jpg

  1. Sluneční zahrada

Dotační program: Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

Uskutečnění: Odloučené pracoviště MŠ Sluneční získalo v tomto školním roce dotaci z Olomouckého kraje na projekt s názvem „Sluneční zahrada“ a v rámci tohoto projektu se jí podařilo zvelebit školní zahradu k výsadbě a pěstování zeleniny a vzbudit u dětí ekologické smýšlení.