Zaměření

Prioritou naší mateřské školy je začlenit všechny děti do vzdělávacího programu a postupně je seznamovat se způsobem vzdělávání vycházejícího z výchovně vzdělávacího programu „Začít spolu“. Úzká spolupráce s mateřskou školou na Zahradní ulici, která má bohaté zkušenosti s tímto programem, je pro nás velkým přínosem ve zvládnutí náročné vize.

Motto: Škola hrou, aneb „Když jsi kamarád, tak pojď si se mnou hrát“

Vize: Naší snahou je začlenit dítě do společnosti jako osobnost se zdravou sebedůvěrou a touhou poznávat a objevovat stále něco nového, mít touhu po vzdělání.

Cíl: Připravit děti na vstup do základní školy zábavnou a hravou formou

Mezi dětmi po celý den preferujeme kamarádské vztahy, které podporují sebedůvěru, získávání samostatnosti a napomáhají rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. Vzdělávací činnosti vycházejí z hlavních čtvrtletních bloků, které jsou rozpracovány do tematických okruhů a lze je přizpůsobovat svým výběrem dané situaci.

Děti jsou vzdělávány nenásilnou a hravou formou v pěti oblastech:

Respektujeme u dětí osobní tempo a schopnosti při dokončení zvolené činnosti, diferencujeme podle věku, ale i podle zájmu a možností každého dítěte. Hrou, pochvalou a povzbuzením se snažíme vychovat samostatné, tvořivé a spokojené dítě, které má dostatek zdravé sebedůvěry a bezprostředně zvládne vstup do základní školy.