Předškoláci

Práce s předškoláky
Děti se připravují pro vstup do 1. třídy základní školy hravým procvičováním grafomotoriky, rozvíjením logického myšlení, prohlubováním si získaných vědomostí a rozvíjením komunikačních dovedností. Děti pracují podle Metody dobrého startu.