Předškoláci

Předškoláci

Práce s předškoláky
Děti se připravují pro vstup do 1. třídy základní školy hravým procvičováním grafomotoriky, rozvíjením logického myšlení, prohlubováním si získaných vědomostí a rozvíjením komunikačních dovedností.

ANGLIČTINA
Lektorka Jana Tacticos provádí výuku anglického jazyka po dlouholeté praxi ve Velké Británii. Na webové stránce www.fun-with-english.com máte možnost shlédnout ukázky její práce s dětmi. Dětem je nenásilnou a přirozenou formou umožněno vnímat cizí jazyk. Do budoucna mají velice dobrý základ pro studium jazyka na základní a střední škole.